Ontwikkelen met gevoel

LAAN VOOR GROEI

Dossier

Vanuit de wettelijke plicht (WGBO) ben ik verplicht om een dossier aan te leggen van u. Dit dossier draagt bij aan een goede behandeling en bevat gegevens over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook woorden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik eventueel, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn versterkt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik ben als haptotherapeut gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 20 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerste informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen. De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de haptotherapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht de volgende gegevens op te nemen op de factuur, om in aanmerking te komen voor vergoeding: NAW (naam, adres, woonplaats) – gegevens, verzekerde, geboortedatum, verzekerdennummer, datum van behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling), omschrijving behandeling = behandeling haptotherapie, kosten van de behandeling.

 

Kwaliteit staat voorop

Ik ben geregistreerd bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). En begeleid volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging. De VVH is de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde GZ-Haptotherapeuten in Nederland. De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Daarom heeft de VVH het Register van GZ-Haptotherapeuten ingesteld om de kwaliteit van haptotherapie, uitgeoefend door de bij haar aangesloten leden, te garanderen. De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg. Hij/zij heeft na een door het Ministerie van OCW erkende HBO/WO vooropleiding gezondheidszorg/welzijnszorg een door de VVH geaccrediteerde en SPHBO erkende opleiding Haptotherapie afgerond en voldoet aan de aanvullende eis van medische en psychologische basiskennis op HBO niveau. Voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten gelden verder nog verplichtingen ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte individuele en collectieve nascholing. Gedrags- en ethische regels zijn vastgelegd in de beroepscode GZ-haptotherapeut. Verder zijn het domein van de haptotherapie en de beroepscompetenties van de GZ-Haptotherapeut omschreven in respectievelijk de Domeinbeschrijving Haptotherapie en het Beroepscompetentieprofiel GZ-Haptotherapeut. https://haptotherapeuten-vvh.nl/verwijzers.

 

Klacht?

Voor de procedure bij een klacht, verwijs ik je naar de procedure bij de beroepsvereniging via deze LINK